Người dân chia sẻ về giá hoa, cây cảnh

Người dân chia sẻ về giá hoa, cây cảnh ngày cận Tết (đọc thêm)