Một thùng nho mẫu đơn Nhật Bản có 9 chùm.

Một thùng nho mẫu đơn Nhật Bản có 9 chùm. (đọc thêm)