[MMA Vietnam] Lifebuoy - Infection Alert System

, Lifebuoy thông qua công cụ quảng cáo tự động Google “Ruled By Weather” để có thể truyền tải nội dung truyền thông phù hợp cho người dân ở từng nơi khác nhau. (đọc thêm)