Ma trận ngõ ngách phức tạp nhất Hà Nội

Một hệ thống ngõ ngách kì lạ và phức tạp đến nỗi với bất cứ ai đi lần đầu đều có thể bị lạc lối. Ngõ từ vùng sáng vào vùng tối, rồi lại từ vùng tối đi ra vùng sáng. Đi từ chỗ rộng vào chỗ hẹp. Những con đường chia thành nhiều ngả ngoằn nghèo dẫn người đi vào mê cung rất dễ mất phương hướng. (đọc thêm)