Loài kiến nhanh nhất thế giới: Đạt tốc độ 645 km/giờ nếu lớn bằng con người!

Quãng đường mà loài kiến này di chuyển được trong 1 giây gấp đến 108 lần chiều dài cơ thể chúng. Đồng nghĩa với một con người bình thường có thể chạy ở tốc độ 645 km/giờ. (đọc thêm)