Lão nông đào “giếng khủng” rộng 500 m2 chống hạn

Hạn hán kéo dài, 4 giếng khoan sâu trên 100 m không đủ nước tưới cho vườn cây rộng 2,2 ha. Lão nông Lê Tài (tỉnh Quảng Ngãi) quyết chí đào “giếng khủng” rộng gần 500 m2. (đọc thêm)