Lào Cai đào tạo nghề, định hướng chuyển dịch lực lượng lao động

Lào Cai đào tạo nghề giúp người lao động có mức thu nhập cao hơn, có công việc ổn định hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.