Làng đúc đồng hàng trăm năm tuổi đỏ lửa vào mùa Tết

Làng đúc đồng hàng trăm năm tuổi đỏ lửa vào mùa Tết. (đọc thêm)