Làng du lịch "chết lâm sàng" do dich Covid, dân vui khi nghe được hỗ trợ.

Hơn một năm "ngắc ngoải" vì dịch Covid-19, những hộ kinh doanh du lịch và người lao động trên cù lao Cồn Sơn ( Cần Thơ) nay vui mừng khi nghe thông tin có gói an sinh 26.000 tỷ đồng.