Về trang chủ

Làng du lịch "chết lâm sàng" do dich Covid, dân vui khi nghe được hỗ trợ.

Hơn một năm "ngắc ngoải" vì dịch Covid-19, những hộ kinh doanh du lịch và người lao động trên cù lao Cồn Sơn ( Cần Thơ) nay vui mừng khi nghe thông tin có gói an sinh 26.000 tỷ đồng.
Dân trí
Đang xem
Làng du lịch "chết lâm sàng" do dich Covid, dân vui khi nghe được hỗ trợ.
01:16

Làng du lịch "chết lâm sàng" do dich Covid, dân vui khi nghe được hỗ trợ.

Mới nhất