Khúc “củi mục” trăm tuổi trồng vạn niên tùng có gì mà giá 2,5 tỷ đồng?

Khúc “củi mục” trăm tuổi trồng vạn niên tùng có gì mà giá 2,5 tỷ đồng? (đọc thêm)