Không kiểm soát nội bộ, DN kêu trời vì có lãi mà không thấy tiền đâu

Không kiểm soát nội bộ, DN kêu trời vì có lãi mà không thấy tiền đâu (đọc thêm)