Khỉ con ôm xác mẹ, quyến luyến không rời

khỉ con ôm xác mẹ, quyến luyến không rời (đọc thêm)