Huyện Thanh Chương (Nghệ An): Trao thưởng cho học sinh, giáo viên

Huyện Thanh Chương (Nghệ An): Trao thưởng cho học sinh, giáo viên