Hội Khuyến học Quảng Bình tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Hội Khuyến học Quảng Bình tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (đọc thêm)