Hôi Khuyến học huyện Phú Quốc lên tiếng về bất cập của ngành giáo dục Phú Quốc

Hôi Khuyến học huyện Phú Quốc lên tiếng về những bất cập của ngành giáo dục huyện Phú Quốc. (đọc thêm)