Hoang lạnh khu tái cư gần 10 năm vẫn ngổn ngang.

Hoang lạnh khu tái cư gần 10 năm vẫn ngổn ngang. (đọc thêm)