"Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" - NSUT Đăng Dương

"Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" - NSUT Đăng Dương (đọc thêm)