Hình tượng Phật Quán Thế Âm mặc váy cưới được rước trang trọng tại lễ hội Quán Thế Âm 2018 Huế (facebook N.L.Q)

Hình tượng Phật Quán Thế Âm mặc váy cưới được rước trang trọng tại lễ hội Quán Thế Âm 2018 Huế (facebook N.L.Q) (đọc thêm)