Hào hứng cảnh gần 800 học sinh nhảy cha cha cha trong giờ ra chơi

học sinh Sài Gòn nhảy cha cha cha trong giờ ra chơi (đọc thêm)