Hàng nghìn ha đất nông nghiệp phải bỏ hoang vì nắng hạn.

Người dân phải bỏ hoang hàng nghìn ha đất vì nắng hạn. (đọc thêm)