Hai nữ sinh dạy học miễn phí cho học sinh nghèo suốt 4 năm hè

Lớp học miễn phí của hai sinh viên dành cho học sinh nghèo. (đọc thêm)