Hài hước khoảnh khắc rắn biết giả chết khi cảm thấy bị đe dọa

Thay vì tìm cách tấn công lại hoặc lẫn trốn, chú rắn trong đoạn clip đã tìm cách... giả chết khi cảm thấy bị đe dọa... (đọc thêm)