Eximbank tạm ứng 93 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Eximbank tạm ứng 93 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình (đọc thêm)