Đường 52 tỷ xuống cấp trầm trọng.

Đường 52 tỷ xuống cấp trầm trọng. (đọc thêm)