Đối với bạn lời tạm biệt nào đáng tiếc nhất?

Đối với bạn lời tạm biệt nào đáng tiếc nhất? (đọc thêm)