Doanh nghiệp sai phạm nghiêm trọng, bất hợp tác với cơ quan chức năng

Doanh nghiệp sai phạm nghiêm trọng, bất hợp tác với cơ quan chức năng khi bị xử lý. (đọc thêm)