Đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình hướng tới Phủ Chủ tịch

Đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình hướng tới Phủ Chủ tịch (đọc thêm)