Đỗ đại học nhưng không đi, 9x mở tiệm làm móng kiếm tiền ngang giám đốc

Đỗ đại học nhưng không đi, 9x mở tiệm làm móng kiếm tiền ngang giám đốc (đọc thêm)