Diva quốc tế đang biểu diễn thì phải trèo thang để... "đáp" xuống sân khấu

Diva quốc tế đang biểu diễn thì phải trèo thang để... "đáp" xuống sân khấu (đọc thêm)