Diễn tập ứng phó cấp cứu thảm họa cháy, nổ

Diễn tập ứng phó cáp cứu thảm họa cháy, nổ xảy ra tại APEC 2017 (đọc thêm)