Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo vệ nguyên thủ trước thềm Đại hội Đảng

Phương án diễn tập bảo vệ nguyên thủ lần đầu tiên được đưa vào diễn tập trong chương trình tổng duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội.
Mới nhất