Diễn cảnh đánh đấm, Bình Minh gặp vấn đề sức khỏe, vừa quay phim, vừa phải... truyền nước biển

Nếu như các phim khác Bình Minh quay từ 2-3 tháng thì phim Sám Hối quay đúng 1 năm và chuẩn bị 1 năm nữa là 2 năm. Phim có nhiều cảnh đánh đấm, nhiều bối cảnh lớn, đòi hỏi sức khỏe. Có một trận đánh lớn, Minh đã phải truyền nước biển rồi lại vào… quay tiếp. (đọc thêm)