Đầu cháu sắp nổ tung, nhưng vợ chồng em cùng đường rồi

Đầu cháu sắp nổ tung, nhưng vợ chồng em cùng đường rồi (đọc thêm)