Đập trứng ra, biến thành cục băng trong phút chốc

Đập trứng ra, biến thành cục băng trong phút chốc (đọc thêm)