Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm hầu tòa

Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm hầu tòa (đọc thêm)