Đang đi bộ bị cửa sổ tầng 19 rơi xuống trúng đầu

Đang đi bộ bị cửa sổ tầng 19 rơi xuống trúng đầu (đọc thêm)