Đại hội cổ đông năm 2019 của Eximbank lần thứ 2 tiếp tục điệp khúc... "bất thành"

Đại hội cổ đông thương niên lần thứ 35 của Eximbank, tổ chức lần thứ 2 trong năm 2019 đã đạt đủ số lượng cổ đông theo quy định. Tuy nhiên, khi bỏ phiếu thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội của Eximbank, có đến 55,09% không đồng ý nên đại hội không thể diễn ra. (đọc thêm)