Cuộc sống người dân vùng dự án lọc dầu Vũng Rô rồi sẽ ra sao?

video kèm tin (đọc thêm)