Cuộc chiến “tay ba” giữa trăn, lửng mật và chó rừng

Một con chó rừng đã xen ngang vào giữa “cuộc chiến sống còn” giữa trăn và lửng mật để rồi dẫn đến một cuộc chiến “tay ba”... (đọc thêm)