Cuộc chiến của lực lượng điều dưỡng trên mặt trận chống dịch ác liệt nhất

Là nơi tiếp nhận chăm sóc, điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch, khoa Hồi sức tích cực chính là “mặt trận” ác liệt nhất trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 lần này.
Mới nhất