Công Phượng lập tuyệt phẩm vào lưới Quảng Nam

Công Phượng lập tuyệt phẩm vào lưới Quảng Nam (đọc thêm)