Công nông không người lái bất ngờ lao như tên bắn tông sập cổng một ngôi nhà ở Thái Nguyên

Công nông không người lái bất ngờ lao như tên bắn tông sập cổng một ngôi nhà ở Thái Nguyên (đọc thêm)