Công an khám nhà nhiều cá nhân liên quan vụ Vũ "nhôm"

Công an khám nhà nhiều cá nhân liên quan vụ Vũ "nhôm" (đọc thêm)