Clip ghi lại cảnh người dân bức xúc trước việc tháo dỡ, giải tỏa liên quan đến nhà của dân. (Clip: Do người dân cung cấp).

Clip ghi lại cảnh người dân bức xúc trước việc tháo dỡ, giải tỏa liên quan đến nhà của dân. (Clip: Do người dân cung cấp). (đọc thêm)