Chủ tịch UBND thị trần Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) trao đổi về công tác chăm lo cho người dân trú bão

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND thị trần Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) trao đổi về công tác chăm lo cho người dân trú bão
Mới nhất