Chủ tịch Quảng Nam trò chuyện với du khách ở Hội An

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam trò chuyện với khách du lịch ở Hội An (đọc thêm)