Chủ cơ sở ngoan cố, không chịu khai báo

Chủ cơ sở ngoan cố, không chịu khai báo (đọc thêm)