Chọn cách thoả thuận về lương khi ngừng việc, làm việc ở

Có nhiều phương án thảo thuận giữa doanh nghiệp và người lao động khi tính lương trong tình huống phải nghỉ việc hoặc làm việc ở nhà để tránh dịch Covid-19. (đọc thêm)