Chiếc nhẫn “vạn năng” có thể thay thế hàng loạt món đồ công nghệ.

Chiếc nhẫn “vạn năng” có thể thay thế hàng loạt món đồ công nghệ.