Chiếc cần cẩu đổ sập khi 2 công nhân đang làm nhiệm vụ.

Chiếc cần cẩu đổ sập khi 2 công nhân đang làm nhiệm vụ. (đọc thêm)